Aktualności

Spotkanie Koalicji Na Rzecz Biopaliw z ministrami energii i rolnictwa

15 marca br. odbyło się wspólne spotkanie Koalicji Na Rzecz Biopaliw z Wiceministrem Energii Andrzejem Piotrowskim oraz Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim. Koalicję reprezentowali liczni przedstawiciele producentów rolnych skupionych w Krajowym Związku Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, a także Krajowej Rady Izb Rolniczych. Przemysłową część Koalicji Na Rzecz Biopaliw reprezentowali z kolei przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Przewodnim celem organizacji spotkania było zainicjowanie na forum nowego resortu energii i całego Rządu RP dyskusji ukierunkowanej na nakreślenie przyszłej pozycji rynku wytwórczego biopaliw z perspektywy jego dotychczasowego znaczenia w zakresie rolnictwa i stabilizacji dochodowości rolniczej, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska oraz kwestii energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dywersyfikacyjnego dostaw paliw transportowych poprzez zwiększenie, dzięki biopaliwom, poziomu samozaopatrzenia Polski. Wymiana opinii w tym zakresie ma służyć z kolei jako podstawa do dalszej pogłębionej debaty na temat perspektyw i wyzwań stojących przed branżą, które muszą być uwzględnione przy okazji przyszłych prac legislacyjnych koniecznych do podjęcia w najbliższym czasie. W celu odpowiedniego zobrazowania problematyki Przewodniczący Koalicji Na Rzecz Biopaliw Zygmunt Gzyra oraz Dyrektor Generalny PSPO i KIB Adam Stępień przedstawili w formie prezentacji aktualny stan polskiego łańcucha wytwórczego biokomponentów, którego kształt świetnie obrazuje piramida, u podstaw której znajdują się najliczniej reprezentowani w całym tym układzie gospodarczym stworzonym dzięki biopaliwom producenci rolni.

Przedstawiciele Koalicji Na Rzecz Biopaliw szczególną wagę zwrócili na rolę uregulowań prawnych determinujących obraz i praktyczne funkcjonowanie sektora biopaliw w Polsce podkreślając, w oparciu o twarde dane statystyczne z ostatnich lat, jego wagę w zakresie stabilizacji rynków rolnych, jak również pobudzania własnej gospodarki. To wpisuje się w horyzontalne idee zrównoważonego wzrostu ekonomicznego stanowiącego z kolei podstawę przyjętego niedawno rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednocześnie pozwalając na wypełnianie celów klimatycznych Unii Europejskiej. Zaakcentowano w szczególności wagę niezbędnych do podjęcia w najbliższych miesiącach regulacji związanych z określeniem, w drodze stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2016-2021 oraz potrzebę szerokiego, systemowego spojrzenia na branżę w celu wzmocnienia jej konkurencyjności.

Zarówno przedstawiciele Ministerstwa Energii, jak i Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrazili swoje głębokie zainteresowanie tematyką biopaliw podkreślając w tym kontekście konieczność wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań przy okazji implementacji do prawodawstwa krajowego przepisów tzw. „dyrektywy ILUC”. Minister Zbigniew Babalski podzielił pogląd Koalicji Na Rzecz Biopaliw dotyczący pozytywnego wpływu branży na rolnictwo, co powinno być swoistego rodzaju punktem wyjścia do określenia w sposób długofalowy celów, a także praktyczny sposobów ich realizacji, tak aby dotychczasowy efekt nie został zaprzepaszczony. Jednoznacznie w tym kontekście wypowiedział się Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki wskazując, że obecny poziom uprawy i zbiorów rzepaku to zasługa biopaliw, które generując dodatkowy popyt stanowiły kluczową przyczynę, dla których wielu rolników postawiło na tę roślinę specjalizując swoje gospodarstwa w tym kierunku. Jak podkreślił, sukcesem jest również współdziałanie sektora z perspektywy całego łańcucha wytwórczego biokomponentów, dlatego Koalicja Na Rzecz Biopaliw powinna być naturalnym partnerem dla administracji rządowej przy okazji konstruowaniu przepisów, które będą determinować w przyszłości jej dalsze funkcjonalnie. Minister Andrzej Piotrowski wyraził z kolei potrzebę skorelowania wielu aspektów ze sobą tak, aby branża mogła się rozwijać w kierunku nowych technologii jednocześnie w pełni wykorzystując i dbając o dotychczasowe osiągnięcia, czego praktycznym przykładem jest m.in. odpowiednia dla polskich warunków implementacja mechanizmu podwójnego naliczania biokomponentów i biopaliw wytwarzanych z odpadów.

W dalszej dyskusji poruszone zostały również kwestie, które stojąc obok samych regulacji biopaliwowych wpływają w sposób istotny na kondycję, a więc opłacalność produkcji i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Przedstawiciele Koalicji wskazali tu literalnie m.in. normy oraz zasady rozliczania dopuszczalnych ubytków akcyzowych bioetanolu powstałych podczas jego przemieszczania czy też konieczność uszczelnienia VAT w obrocie olejem rzepakowym.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl