Aktualności

Ułatwienia dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych / informacja KOWR

11 września 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), które wprowadzają szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

Szczegółowe regulacje zawarte w ustawie dotyczą:

1.  przyspieszenia procesu budowy biogazowni rolniczej;
2.    ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
3.    zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha;
4.    dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha;
5.    szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy;
6.    zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
7.    łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

W ustawie biogazowej zawarto także rozwiązania dla sektora biopaliw!

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie do powszechnego użytku europejski standard benzyny E10 – to szansa dla rolników dająca realną i konkretną perspektywę zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych ziarna zbóż, przede wszystkim kukurydzy, w wysokości ponad 500 tys. ton rocznie.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania w zakresie współczynnika redukcyjnego to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski przy pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki przygotowanym przepisom będzie możliwe zagospodarowanie nawet do 3,5 mln ton surowców rolnych.

Wraz z wejściem w życie ww. ustawy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikuje na stronie internetowej KOWR zmienione „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

Więcej informacji na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno–promocyjne. 

MRiRW_ulotka_biogaz

***

źródło: https://www.gov.pl/web/kowr

 

 

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl