Aktualności

KIB sygnatariuszem Porozumienia biogazowego

W dniu 23 listopada, na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu, w tym Krajowa Izba Biopaliw, podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Jego celem jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, m. in. poprzez maksymalizację udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce.

Porozumienie zainicjowane podpisaniem 13 października 2020 roku listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa jest pokłosiem intensywnej współpracy w ramach siedmiu grup roboczych.

Celem jest wzmocnienie pozycji biogazu w miksie energetycznym i ułatwienie zaangażowania biometanu w proces dekarbonizacji transportu.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy Stron poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl