Aktualności

Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania

27 września 2018 roku na terenie Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat przy ul. Nowy Świat 6/12 Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało konferencję branżową pt. „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”, której celem było zapoznanie uczestników z najbardziej aktualnymi informacjami dotyczącymi biopaliw oraz zapewnienie platformy dyskusji na temat nowych kierunków i wyzwań związanych z regulacjami prawnymi, technologiami oraz trendami gospodarczymi i politycznymi, które towarzyszą poszczególnym ogniwom łańcucha dostaw biopaliw w kraju, jak i w Unii Europejskiej.

Pierwsza część konferencji, którą oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra, obejmowała analizę okoliczności, które skłaniają i powinny skłaniać świat ku ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w transporcie, co w wizjonerskiej prezentacji przedstawił dr Marcin Popkiewcz, analityk megatrendów. Temat środowiskowego znaczenia źródeł odnawialnej energii w transporcie kontynuował dr Michał Borychowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Legislacyjne fundamenty, które kształtują krajową branżę biopaliw, zwłaszcza w kontekście nowelizowanej dyrektywy o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII) przedstawił Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii.

Po krótkiej przerwie zebrani zagłębili się w bardziej szczegółowych aspektów wytwarzania i obrotu biopaliwami. Grzegorz Maziak z Information Market zaprezentował perspektywy dla sektora z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z prognozowaną konsumpcją paliw oraz istniejącymi mechanizmami regulacji rynku, jak opłata zastępcza czy współczynnik redukcyjny. 

Następnie Ewa Abramiuk-Lété z European Fuel Oxygenates Association przedstawiała rolę, jaką do odegrania w dekarbonizacji transportu mogą mieć paliwa wysokooktanowe. W kolejnej prezentacji Alicja Rysztowska ze zrzeszającego europejskich wytwórców bioetanolu ePURE prezentowała znaczenie tego biopaliwa w kontekście ambitnych założeń europejskiej legislacji. Zagadnienia związane z certyfikacją biopaliw pod kątem zrównoważonego rozwoju i wyzwań nałożonych dyrektywą ILUC syntetycznie omówiła Barbara Smerkowska z DEKRA.Zwieńczeniem konferencji była debata ekspercka z udziałem Prezesa Krajowej Izby Biopaliw Zygmunta Gzyry, Prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszka Wieciecha, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego, Partnera Kancelarii KDCP Krzysztofa Rutkowskiego oraz Tomasza Pańczyszyna, Naczelnika Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Dyskusję moderował prowadzący całość konferencji Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień. Debata objęła tak ważne tematy, jak gotowość branży wytwórczej do spełnienia istotnej roli w wypełnieniu wyśrubowanych wymagań dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, z uwzględnieniem potencjału polskiego rolnictwa w tej kwestii czy problem klasyfikacji surowców w kontekście ryzyka pośredniej zmiany użytkowania gruntów w aktach delegowanych do nowelizowanej dyrektywy RED. Podczas dyskusji podniesiono również aspekt krajowej legislacji związanej z branżą energii odnawialnej w transporcie, kierunków jej kreowania oraz klarowności rozwiązań dla realizujących obowiązki w tym zakresie podmiotów paliwowych.

Na zakończenie Adam Stępień po krótkim podsumowaniu podziękował uczestnikom oraz prelegentom i zamknął oficjalnie konferencję.

Była to już VII edycja konferencji na temat biopaliw transportowych organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw, po raz pierwszy jako samodzielne wydarzenie i w nowej lokalizacji. Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele firm wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, producentów paliw, przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, jednostek badawczo-naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników stanowili również sami członkowie KIB.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją sprawowali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Partnerami byli: Bioagra, Dekra, Orlen Południe, KDCP, CMBItaly. Patronatem medialnym konferencję objęli: Magazyn Biomasa, AgroNews, Gospodarz.pl, Paliwa Płynne, Nasz Rzepak, OilExpress.

Program konferencji:

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa
10.00 – 10.10 Oficjalne otwarcie konferencji
10.10 – 10.50 „Megatrendy w paliwach transportowych a polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej” – Marcin Popkiewicz
10.50 – 11.10 „Efekty środowiskowe stosowania biopaliw ciekłych oraz energii elektrycznej w transporcie w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej” – dr Michał Borychowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
11.10 – 11.30 „Perspektywy dla polskiego rynku wytwórczego biokomponentów w świetle procedowanego obecnie projektu dyrektywy w sprawie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (REDII)” – Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
11.30 – 11.40 Dyskusja z prelegentami
11.40 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 12.30 „Możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych i bioetanolu. Perspektywy dla sektora biopaliw i biokomponentów oraz kontekst sytuacji na rynku paliwowym” – Grzegorz Maziak, Information Market S.A.
12.30 – 12.50 „Paliwa wysokiej jakości i ich wpływ na dekarbonizację transportu i poprawę jakości powietrza” – Ewa Abramiuk-Lete, European Fuel Oxygenates Association (EFOA)
12.50 – 13.10 „Etanol jako ważna część ram polityki europejskiej w zakresie dekarbonizacji transportu” – Alicja Rysztowska, The European renewable ethanol Association (ePURE)
13.10 – 13.30 „Nowe trendy w certyfikacji zrównoważonego rozwoju” – Barbara Smerkowska, DEKRA Certification Sp. z o.o.
13.30 – 14.30 Debata ekspercka: (1) Zygmunt Gzyra, Prezes KIB; (2) Leszek Wieciech, Prezes POPiHN; (3) prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor IERGŻ; (4) Krzysztof Rutkowski, Partner KDCP; (5)Tomasz Pańczyszyn, DEO ME
14.30 – 14.35 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.35 Lunch

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl