Aktualności

X Konferencja branżowa KIB oraz XIV Spotkania Branży Biopaliw za nami!

W dniach 22-23 września odbyła się niezwykła, jubileuszowa, 10. edycja konferencji branżowej Krajowej Izby Biopaliw, w tym roku połączona we wspólne wydarzenie z XIV Spotkaniem Branży Paliwowej – Polski Rynek Biopaliw. Współpraca z Information Market S.A. zaowocowała ciekawym wydarzeniem, w którym udział wzięło blisko 180 gości na miejscu w Krakowie i kilkadziesiąt osób online.

Obchody jubileuszu X-lecia konferencji branżowej KIB

Pierwszy dzień konferencji miał postać uroczystego bankietu, podczas którego Zarząd Izby, świętując 10-lecie branżowej konferencji, uhonorował okolicznościowymi statuetkami postaci ze świata nauki, polityki, rolnictwa i biznesu, których wieloletni wkład i wsparcie miało ogromne znaczenie dla rozwoju Izby i branży biopaliw jako takiej. Są to:

 • Jarosław Kalinowski
 • Jan Krzysztof Ardanowski
 • prof. Andrzej Kowalski
 • dr inż. Delfina Rogowska
 • Juliusz Młodecki
 • Radosław Stasiuk

Dalsza część bankietu miała mniej oficjalny, networkingowy charakter i bezsprzecznie wyszła naprzeciw wywołanej pandemią koronawirusa tęsknocie za bezpośrednimi spotkaniami i ożywionymi rozmowami twarzą w twarz.

Dzień drugi – część merytoryczna

Druga część konferencji poświęcona była przemyślanym panelom merytorycznym, odpowiadającym na emocjonujący czas kształtującej się legislacji krajowej i unijnej w obszarze wykorzystania energii odnawialnej i dekarbonizacji transportu.

Po uroczystym powitaniu i otwarciu konferencji przez Prezesa Information Market S.A. Roberta Bukowskiego oraz Prezesa Zarządu KIB Zygmunta Gzyrę, rozpoczął się pierwszy panel poświęcony otoczeniu regulacyjnemu i Narodowemu Celowi Redukcyjnemu. Mecenasowie Wojciech Kotala oraz Adrian Biały przedstawili bieżący stan regulacji i planowane zmiany związane z funkcjonowaniem NCR w Polsce oraz implementacji dyrektywy RED2 do prawodawstwa krajowego. Dr inż. Delfina Rogowska przedstawiła harmonogram dostosowywania jednostek certyfikujących do funkcjonowania na podstawie dyrektywy RED2 oraz najważniejsze zmiany związane z wejściem w życie nowej wersji dyrektywy. Mateusz Krzak z Orlen Południe S.A. przedstawił nakierowane na podejście biorafineryjne inwestycje i plany w obszarze energii odnawialnej w tym w wytwarzanie bioetanolu lignocelulozowego, estrów metylowych II generacji, czy biometanu.

Panel drugi, po orzeźwiającej kawie, skupiony był na potrzebach i możliwościach zwiększania udziału biokomponentów w paliwach. Na interpretacji i ocenie legislacyjnych podstaw funkcjonowania rynku biodiesla w kontekście pakietu Fit for 55 skupił się Sekretarz Generalny European Biodiesel Board, Xavier Noyon, który podkreślił potrzebę harmonizacji podejścia w poszczególnych elementach pakietu i zwiększenia ambicji. Michał Lechowicz z PERN S.A. zabrał zebranych w świat kuchni logistycznej związanej z przechowywaniem, blendowaniem i wydawaniem paliw płynnych, akcentując potrzebę jednoznaczności i stabilności regulacyjnej, ale i deklarując otwartość Spółki na potrzeby klientów. Dr Jan Lubowicz z Instytutu Nafty i Gazu PIB przedstawił ustalenia i rekomendacje związane z optymalną ścieżką wdrażania benzyny E10 na rynek polski w związku z poświęconą temu zagadnieniu ekspertyzą zamówioną przez Krajową Izbę Biopaliw, z udziałem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Najważniejsze rekomendacje to obligatoryjne wymaganie dla benzyny 95 w formule E10 zawartości biokomponentów wynoszącej min. 5,3 % w przeliczeniu na energię i jednocześnie min. 7,0 %(V/V) bioetanolu (w postaci alkoholu), a także rozpoczęcie procesu wdrażania E10 w IV kwartale 2022 roku z pełnym wdrożeniem tego blendu od początku 2023 roku.

Trzeci panel, poświęcony eksperckiej debacie na temat strategii realizacji celu OZE w transporcie wobec rosnących ambicji UE, rozpoczęła wprowadzająca prezentacja Emmanuela Desplechin z ePURE. Przedstawiciel europejskiej asocjacji etanolowej przedstawił stan realizacji celów OZE w transporcie w krajach Unii Europejskiej, a także ambicji dotyczących redukcji emisji GHG. Poddał ocenie również założenia pakietu Fit for 55 z perspektywy wytwórców bioetanolu. Ten merytoryczny akcent stanowił punkt wyjścia dla eksperckiej debaty, w której uczestniczyli:

 • Zygmunt Gzyra z Krajowej Izby Biopaliw
 • Leszek Wiwała z POPiHN
 • Robert Brzozowski z Unimot S.A.
 • Michał Lechowicz z PERN S.A.
 • oraz sam Emmanuel Desplechin z ePURE,

a którą moderowali Adam Stępień z KIB oraz Szymon Araszkiewicz z Information Market S.A.

Zapytany o rolę wytwórców biokomponentów I generacji w realizacji założeń dekarbonizacyjnych, a także nastawienie do inwestycji w II generację biopaliw, Prezes Zygmunt Gzyra na wstępie ze smutkiem zauważył brak ogólnospołecznego zrozumienia potrzeby poświęceń i ponoszenia kosztów, pomimo powszechnego już przeświadczenia o konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu. Rolę dostępnych aktualnie, pewnych i stabilnych biopaliw 1 generacji określił jako niezbędną w okresie przejściowym do docelowej eliminacji silników spalinowych, a wytwórców biopaliw konwencjonalnych uznał za najbardziej prawdopodobnych inwestorów w 2 generację – wobec możliwości skorzystania z rozwiniętych już ścieżek dotyczących zarządzania produkcją, dystrybucji, czy sprawozdawczości. Reprezentujący podmiot zobowiązany do realizacji NCW, NCR i innych obowiązków związanych z OZE w transporcie Robert Brzozowski podkreślił trudność prowadzenia działalności w obecnych czasach charakteryzujących się niepewnością regulacyjną, niestabilnością cen etc. Leszek Wiwała podsumował, że bezsprzecznie przemysł rafineryjny, a w nim i branża biopaliw, znajdują się w trudnej sytuacji, na historycznym zakręcie, wobec planowanego odchodzenia od produkcji aut z silnikami spalinowymi. Emmanuel Desplechin wyraził opinię, że proces zmian będzie wymagał „krwi i łez”, ale progres będzie możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji wprowadzenia istotnych poprawek do pakietu Fit for 55. Michał Lechowicz, zapytany, co Spółka zamierza zaoferować klientom postawionym przed tak trudnymi wyzwaniami, powtórzył, że PERN jest otwarty na skonkretyzowane potrzeby klientów i gotowy do ekonomicznie uzasadnionych inwestycji.

W rundzie wypowiedzi kończącej debatę Leszek Wiwała wezwał do walki raczej z emisjami niż z silnikami, Emmanuel Desplechin podkreślił potrzebę wykorzystania energii odnawialnej do zastępowania tej z paliw kopalnych, a nie innych źródeł odnawialnych, zaś Michał Lechowicz życzył sobie pewności w prowadzeniu biznesu w kilkuletniej perspektywie. W ostatnim zdaniu Prezes Gzyra wyraził opinię, że pomimo powszechnej tęsknoty za jasnością, stabilnością i łagodnością ścieżki ku zmianom, rzeczywistość nie będzie tak prosta.

Na tym zakończono to arcyciekawe i ważne wydarzenie z branży biopaliw. Dziękujemy za Państwa uczestnictwo!

Bardzo dziękujemy także naszym Patronom Honorowym:

 • Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Instytutowi Nafty i Gazu PIB,
 • Urzędowi Regulacji Energetyki,

oraz Sponsorom – firmom:

 • REDcert,
 • BSI,
 • Novozymes
 • Technoilogy.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl