Aktualności

Walne Zebranie Członków KIB 2019

W dniu 8 maja br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. Jego przewodniczącym został Prezes Zarządu KIB, Zygmunt Gzyra. W ramach niezbędnej przy takiej okazji sprawozdawczości za rok 2018 Dyrektor Generalny Adam Stępień przedstawił aktywność Izby w minionym roku, a Kierownik Biura Izabela Krysiuk – wykorzystanie zaplanowanego na ten okres budżetu. Pozytywna rekomendacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Izabeli Samson-Bręk, dopełniła obrazu, co pozwoliło zebranym jednomyślnie zatwierdzić przedstawione sprawozdania i udzielić Zarządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Kolejnym tematem dyskusji był projekt budżetu, który został zaakceptowany w zaproponowanej przez Biuro i Zarząd formie. Ważnym elementem Walnego Zebrania Członków jest dyskusja na temat planu pracy Stowarzyszenia. Po przedstawieniu projektu tegoż, zgodnie ze stosowną uchwałą Zarządu, jeden z zebranych wprowadził uzupełnienie, które zostało zaakceptowane. Podsumowując, w roku 2019 Krajowa Izba Biopaliw będzie skupiać swą aktywność na:

 • działaniach ukierunkowanych na ustanowienie w ramach nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych rozwiązań prawnych umożliwiających utrzymanie krajowej produkcji biokomponentów w okresie przejściowym lat 2020-2022 na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym osiągnięciu poziomu 6% wykorzystania biopaliw konwencjonalnych w 2020 roku, co pozwoli z kolei na formalne utrzymanie w Polsce – w myśl postanowień dyrektywy REDII – trzymanie 7% limitu w perspektywie 2030 roku;
 • działaniach zmierzających do ustanowienia najlepszych dla sektora biopaliw krajowych rozwiązań prawnych ukierunkowanych na implementację nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII) mającej określić ramy funkcjonowania branży do 2030 roku;
 • działaniach zmierzających do ograniczenia strat finansowych wytwórców bioetanolu powstałych w wyniku naliczania akcyzy od ubytków zanotowanych w trakcie przemieszczania, a wynikających z błędów pomiarowych, poprzez zaliczenie różnic wagowych w poczet ubytków naturalnych;
 • aktywnym rzecznictwie interesów branży biopaliw jako istotnego elementu stabilizacji sytuacji w rolnictwie krajowym na forum Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • działaniach zmierzających do ustanowienia rozwiązań prawnych w ramach rozporządzenia wykonawczego Ministra Energii do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych umożliwiających praktyczne uruchomienie wsparcia finansowego w obszarze produkcji i wykorzystania biopaliw w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;
 • promocji europejskiego łańcucha wytwórczego biopaliw i działania zmierzające do wyeliminowania niezrównoważonych surowców rolnych z rynku poprzez właściwe rozwiązania prawne ustanowione w ramach aktu delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC);
 • monitoringu sytuacji i potencjalnych interwencjach uszczelniających w obszarze funkcjonowania w Polsce mechanizmu podwójnego naliczania biokomponentów wytwarzanych z surowców wymienionych w Załączniku 1 do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
 • działaniach ukierunkowanych na formalne zatwierdzenie przez Komisję Europejską analizy zrealizowanej w 2016 roku przez Instytut Nafty i Gazu na zlecenie Krajowej Izby Biopaliw pt. „Weryfikacja średnich wartości emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla poszczególnych upraw surowców rolnych przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów na obszarach NUTS” ;
 • dążeniu do kontynuowania dotychczasowych bądź uruchomienia nowych instrumentów ochronnych rynku UE przed napływem nieuczciwego importu surowców i biokomponentów z krajów trzecich (biodiesel z Argentyny i Indonezji, bioetanol z USA);
 • budowaniu pozytywnego wizerunku biopaliw poprzez działalność informacyjno-promocyjna na forum mediów oraz organów władz państwowych i administracji publicznej, organizację VIII edycji ogólnopolskiej konferencji branżowej KIB oraz aktywny udział w imprezach branżowych krajowych i zagranicznych dotyczących rolnictwa, energii odnawialnej i paliw transportowych;
 • kontynuacji i dalszym rozwoju współpracy z krajowymi organizacjami branżowymi reprezentującymi łańcuch wytwórczy biokomponentów i biopaliw ciekłych w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych;
 • organizacji szkoleń, seminariów i spotkań roboczych dla Członków Stowarzyszenia dotyczących istotnych dla branży spraw bieżących;
 • kontynuacji współpracy zagranicznej z World Bioenergy Association, Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Etanolu ePURE, European Biodiesel Board, organizacjami reprezentującymi sektor biopaliw z państw Grupy Wyszehradzkiej i innych krajów Unii Europejskiej oraz innymi.

Kolejnym punktem obrad były wolne wnioski, wśród których poruszono sprawę możliwości wsparcia przez KIB jednego z członków w jego sporze z organem administracji państwowej.

Na tym wyczerpano porządek obrad, a zebrani zostali zaproszeni na lunch.

Dziękujemy za Państwa uczestnictwo!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl