Aktualności

Walne Zebranie Członków KIB

W dniu 26 kwietnia odbyło się posiedzenie najwyższej władzy Stowarzyszenia, którą stanowi Walne Zebranie Członków KIB.

Tradycyjnie już spotkanie służyło podsumowaniu minionego roku, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego. Ze względu na kończącą się kadencję innych organów, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej, była to także okazja do udzielenia absolutorium za lata 2018-2022.

Walne Zebranie Członków wybrało na kolejną kadencję:

Zarząd w osobach:

 • Dawid Berny
 • Wiesław Dziąg
 • Zygmunt Gzyra
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • Grzegorz Marchwiński
 • Adam Stępień
 • Bartosz Walkowiak

który dzień później ukonstytuował się, wyznaczając Zygmunta Gzyrę na Prezesa i Wiesława Dziąga na Wiceprezesa Zarządu.

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Michał Borychowski
 • Robert Rosłon
 • Marcin Szopa

Walne Zebranie Członków KIB zaplanowało również budżet na rok 2022 oraz przedyskutowało programu działania. Wśród wymagających działania tematów znalazły się:

 1. Aktywna partycypacja w procesie legislacyjnym implementacji dyrektywy RED2 w obszarze transportu w ramach nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ze szczególnym uwzględnieniem ustanowienia jak najwyższego limitu dla biopaliw produkowanych z surowców rolnych, a następnie zapewnienia ich rynkowego udziału w realizacji celów na 2030 rok;
 2. Działanie zmierzające do wyodrębnienia z procesu implementacji dyrektywy RED2 kluczowych kwestii determinujących praktyczny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika redukcyjnego NCW i ustanowienia w tym zakresie trwałych rozwiązań prawnych do 2030 roku;
 3. Kontynuacja działań ukierunkowanych na wdrożenie w Polsce standardu E10 poprzez mechanizm obligatoryjnego blendingu bioetanolu;
 4. Monitoring sytuacji i podejmowanie potencjalnych działań mitygujących zagrożenia dla funkcjonowania branży wytwórczej biokomponentów wynikające z sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie, w tym inicjatywy ukierunkowane na podkreślanie roli sektora biopaliw w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego Polski;
 5. Działania zmierzające do pozycjonowania sektora biopaliw jako istotnego elementu realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE i Polski w kontekście pakietu Komisji Europejskiej „Fit For 55” ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji rolnictwa i biopaliw produkowanych z surowców rolnych w celach dla OZE w transporcie wyznaczanych w ramach rewizji Dyrektywy RED2, zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) i morskich (FuelEU Martime);
 6. Podjęcie działań przygotowawczych do potencjalnego uruchomienia procesu aktualizacji wartości szacunkowych emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych (NUTS2) lub wypracowanie alternatywnej koncepcji zagregowanych wartości emisji w ujęciu regionalnym (w zależności od finalnych rozstrzygnięć w ramach trwającej rewizji dyrektywy RED2);
 7. Działania ukierunkowane na maksymalizację wykorzystania estrów metylowych  w ramach mechanizmu obligatoryjnego blendingu, uruchomienie produkcji estrów etylowych oraz potencjalne udrożnienie rynku krajowego dla biopaliw B100, B20 i biopaliwa flotowego;
 8. Monitoring sytuacji na rynku surowców stosowanych w produkcji biokomponentów, w szczególności kontynuacja działań zmierzających do ograniczenia ryzyka nadużyć w obszarze zużytego oleju posmażalniczego (UCO);
 9. Działania na rzecz praktycznego uruchomienia w Polsce produkcji biometanu poprzez bezpośrednie zaangażowanie w prace właściwych organów administracji publicznej w zakresie rozwiązań prawnych zmierzających m.in. do ułatwienia uzyskania pozwoleń na przyłączenie biometanowni do sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego, uruchomienia pomocy publicznej oraz wypracowania wymagań jakościowych dla biopaliw gazowych (bioCNG, bioLNG);
 10. Monitoring i aktywne rzecznictwo interesów krajowej i europejskiej branży wytwórczej biokomponentów oraz alkoholu etylowego w kontekście handlu międzynarodowego, w szczególności potencjalnego importu do UE na preferencyjnych warunkach ograniczających konkurencyjność rodzimych producentów;
 11. Działania komunikacyjne promujące krajową produkcję biopaliw, w tym w szczególności organizacja XI konferencji branżowej KIB, organizacja spotkań tematycznych, udział w wydarzeniach branżowych i aktywna partycypacja w gremiach dotyczących rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;
 12. Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy z krajowymi organizacjami branżowymi reprezentującymi łańcuch wytwórczy biokomponentów i biopaliw ciekłych w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych;
 13. Udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z rynkiem biopaliw i pasz oraz nacelowanych na szybsze wdrożenie rynkowe prac polskich uczelni i instytutów naukowych,
 14. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia roli biopaliw w budowaniu bezpieczeństwa paliowego i zdolności obronnych kraju oraz przestrzegania sankcji w polityce uniezależnienia od surowców energetycznych  z Rosji i Białorusi.
 15. Kontynuacja współpracy zagranicznej: World Bioenergy Association; Europejskie Stowarzyszenie Producentów Etanolu ePURE; European Biodiesel Board; organizacje branżowe innych krajów UE;

Dziękujemy za liczny udział!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl