Aktualności

Strategia wodorowa UE – szansa dla biometanu!

8 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię wodorową dla neutralnej klimatycznie Europy. Zielony wodór wymieniany jest jako jeden z kluczowych nośników energii, który może przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem strategii jest stymulacja rozwoju sektora odnawialnego, zielonego wodoru tak aby do 2050 r. był on w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostępnym źródłem energii w UE.

Do tego czasu jednak Komisja Europejska, aby zapewnić rozwój rynku wodorowego, dopuszcza możliwość wykorzystywania także innych niskoemisyjnych źródeł wodoru takich jak wodór pozyskiwany z paliw kopalnych w połączeniu z technologią sekwestracji dwutlenku węgla (wodór niebieski) lub wodór otrzymywany w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu innych, niż odnawialne źródeł (szary wodór). Rozpowszechnianie produkcji i wykorzystania wodoru stanowić ma jeden ze sposobów na łączenie sektorów i ma przyczyniać się do ich dekarbonizacji – mowa tu w szczególności o przemysłach stalowym, chemicznym czy wreszcie transporcie. Wodór może też umożliwiać, poprzez magazynowanie energii, bilansowanie systemów opartych w coraz większym stopniu na energii odnawialnej. Dlatego w strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy założono wzrost jego udziału w europejskim miksie energetycznym z obecnych 2% do ok. 13–14%.

Opracowanie dokumentu poprzedzone było konsultacjami publicznymi zaproponowanej przez KE mapy drogowej dla rozwoju sektora wodorowego w Europie tworzonej w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Krajowa Izba Biopaliw, wraz z 5 innymi instytucjami z Polski, wzięła aktywny udział we wspomnianych konsultacjach publicznych, a przedstawione m.in. przez KIB propozycje znalazły swoje odniesienie w finalnej wersji KE! Zapisy te dotyczyły między innymi dostrzeżenia biometanu jako alternatywnego, w stosunku do gazu ziemnego, surowca do produkcji odnawialnego wodoru, co może podziałać stymulująco na rozwój rynku biogazu i biometanu w Europie, w tym w Polsce, co również jest jednym z celów polityki UE w obszarze klimatu i energii. Ponadto istotna jest zmiana samej definicji odnawialnego wodoru, na co również zwracaliśmy uwagę w swoim stanowisku, zakładająca właśnie konieczność literalnego uwzględnienia możliwości wytwarzania wodoru z biometanu. Obecna definicja odnawialnego wodoru w opublikowanej wersji strategii uwzględnia możliwość wytwarzania odnawialnego wodoru w wyniku reformingu biogazu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!


Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl