Aktualności

Relacja z konferencji biopaliwowej KIB

W dniu 22 września 2020 roku odbyła się IX. edycja konferencji „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania. Sektor biopaliw w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”. W czasach zagrożenia epidemicznego zdecydowaliśmy się na formułę on-line, przy współpracy technicznej z Polityką Insight.

Otwarcia Wydarzenia dokonał Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra, który podkreślił stojący za merytorycznym programem wszystkich konferencji KIB wyraz otwarcia na szeroką tematykę z dziedziny energii, zmian klimatu, rolnictwa oraz konieczność śmiałego kreowania wizji i rekomendacji w czasach coraz ambitniejszych potrzeb w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu w trudnym okresie pandemii.

Następną częścią były prezentacje eksperckie, z których pierwsza, przedstawiona przez Tomasza Pańczyszyna z Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu, zatytułowana „Wyzwania sektora transportu w kontekście zapisów Europejskiego Zielonego Ładu”, syntetycznie wprowadzała w zapisy EZŁ, wskazując jednocześnie na case-handlerów nowelizacji konkretnych aktów legislacyjnych mających wdrażać ambitne założenia do krajowego prawodawstwa.

Carlo Hamelinck z Gear Up zaprezentował raport „2030 Transport decarbonization options in CEE region”, skupiający się na potencjale krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie zaangażowania biopaliw konwencjonalnych  do realizacji celów dekarbonizacyjnych w sektorze transportu.

W kolejnej prezentacji, „Driving the Green Deal: How Can Biofuels Help Decarbonise EU Transport?”, Emmanuel Desplechin z ePURE, przedstawił stan realizacji założeń dyrektywy RED na poziomie europejskim w zakresie zaangażowania OZE w transporcie, wskazując na potrzebę większego zaangażowania istniejących rozwiązań, jak zrównoważony bioetanol o udowodnionym, wysokim poziomie redukcji emisji, który w postaci benzyny E10 jest już bezpiecznie wykorzystywany na wielu europejskich rynkach.

Wprowadzeniem do kulminacyjnego punktu programu konferencji, była prezentacja Adama Stępnia, Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, który przedstawił branżową wizję realizacji zobowiązań wynikających z RED2 w obszarze transportu, podsumowując realny udział energii odnawialnej z biopaliw w tym sektorze i kreśląc wizję ich zaangażowania dla spełnienia ambicji klimatycznych.

Podsumowaniem podejmowanej tematyki była debata ekspercka z udziałem Andrzeja Grzyba, Posła na Sejm RP, Bernda Kuepkera z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, Jarosława Wiśniewskiego z Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszka Wiwały z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Zygmunta Gzyry, Prezesa Zarządu KIB. Dyskusja moderowana przez Roberta Tomaszewskiego z Polityki Insight i Adama Stępnia z KIB, miała przewodni temat „Dekarbonizacja transportu po polsku – czy złożenia polityki UE są w naszym zasięgu?” i skupiła się na potrzebach i możliwościach obniżenia emisji w tym sektorze. Prezes Gzyra podkreślił niezbędność wizjonerskiego podejścia do tego tematu, ze zniesieniem limitu na biopaliwa z surowców rolnych, usunięciem mnożników i szerszym zaangażowaniem wyższych blendów, co pozwoli choćby zbliżyć się do celów redukcji emisji. Prezes Wiwała zadeklarował gotowość branży paliwowej do zmian z zastrzeżeniem dużego wyprzedzenia w postaci konkretnych zapisów w aktach prawnych regulujących sektor. Bernd Kuepker podkreślił, że potrzebny jest szybki progres, zwłaszcza w trudnym sektorze transportu, którego dekarbonizacja nie postępuje, a Komisja będzie analizować różne możliwości w zakresie zaplanowania transformacji. Poseł Andrzej Grzyb rozważał potencjał związany z zaangażowaniem biogazu do zwiększenia udziału OZE w polskim miksie energetycznym, w duchu pełnego wykorzystania wszystkich możliwości. Jarosław Wiśniewski, zgadzając się z przedmówcami, przedstawił kierunki myślenia resortu rolnictwa w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, podkreślając wieloaspektowy wpływ na gospodarkę branży wytwórczej biopaliw.

Chęć uczestnictwa w konferencji zgłosiła rekordowa grupa 122 osób z 9 krajów, a konferencja była tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

Oficjalni Partnerzy
Patronat Honorowy
Patronat medialny

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl