Aktualności

Komunikat prasowy Koalicji Na Rzecz Biometanu

KOMUNIKAT PRASOWY
Powstała „Biała Księga Biometanu”

Krajowa Izba Biopaliw, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy działając wspólnie w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu opracowały „Białą Księgę Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”, która ma stanowić branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w Polsce.

Do chwili obecnej sektor biometanu w Polsce nie miał szans na praktyczne zaistnienie. Aby to zmienić, potrzebne jest systemowe podejście do wyzwań, z jakimi potencjalni inwestorzy obecnie się zmagają, tak aby branża miała możliwość realnego uczestnictwa w procesach ekonomicznych oraz dekarbonizacyjnych.

Biometan obecnie jest jednym z tych paliw, które uważane jest w Unii Europejskiej za paliwo przyszłości. Polska ma ogromny potencjał produkcji biogazu ze względu na dużą dostępność biomasy, która może podlegać procesowi fermentacji metanowej. Potencjał ten jest cały czas niewykorzystany i należy podjąć działania w celu aktywizacji sektora biogazu i biometanu.

– powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Efektywne wykorzystanie biometanu przyczyni się wprost do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa i aktywizacji obszarów wiejskich, a także do realizacji coraz bardziej ambitnych unijnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w wysokoemisyjnym sektorze transportu.

Dyrektywa RED II wskazuje na zwiększające się znaczenie biogazu w postaci biometanu, w tym także w transporcie. W tym kontekście biometan ma do odegrania szczególną rolę w ramach realizacji wymogu przez dostawców paliw zapewnienia co najmniej 14-procentowego udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do roku 2030. Udział biometanu wytworzonego z surowców odpadowych może być kluczowy w praktycznej krajowej realizacji podcelu dla biopaliw zaawansowanych.”

– powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i aktywnego dialogu na temat przyszłości sektora biometanu w Polsce!

***
Warszawa, 17.07.2020


Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl