Aktualności

KIB na seminarium „Green Hydrogen of renewable in Poland”

20 sierpnia 2020 r. odbyło się w formie online seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland„. Tematyka seminarium jest pewną konsekwencją ogłoszonej przez Komisję Europejską strategii wodorowej dla Europy (A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe), która jest częścią Zielonego Ładu. Ministerstwo Klimatu w dniu 7 lipca 2020 roku, podpisało natomiast list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego w Polsce.

Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych i ogniw paliwowych w Polsce. W seminarium udział wzięło 60 uczestników, zarówno z Polski jak również innych krajów UE (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia czy Belgia). W wydarzeniu wzięli również przedstawiciele przemysłu wodorowego z USA.

Podczas seminarium poruszane były takie zagadnienia, jak:

  • Ramy prawne regulujące rynek wodoru zarówno w Polsce, jak i Europie;
  • Przykłady światowych wdrożeń – case studies;
  • Przykłady technologii stosowanych w przemyśle wodorowym i oraz w ogniwach paliwowych;
  • Analiza kosztowa i efektywnościowa inwestycji wodorowych;
  • Możliwości finansowania projektów wodorowych;
  • Wydajne przechowywanie i dystrybucja wodoru.

W seminarium aktywny udział wzięła również Krajowa Izba Biopaliw, która to objęla również wydarzenie Patronatem Honorowym.

Przedstawicielka KIB, Izabela Samson-Bręk, wygłosiła prezentację pt. Potencjał i rola biometanu jako źródła zielonego wodoru, podczas której poruszone zostały takie zagadnienia, jak podstawy prawne funkcjonowania rynku biometanu w Polsce, znaczenie biometanu w realizacji celów Dyrektywy RED II, potencjał Polski w zakresie wytwarzania biometanu czy rola biometanu jako substratu do produkcji czystego biowodoru.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl