Aktualności

Walne Zebranie Członków KIB

18 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowa Izba Biopaliw. Zgodnie z zapisami art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zebranie odbyło się w trybie online, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a jego przebieg był rejestrowany.

Obrady Walnego Zebrania otworzył Prezes Zarządu Zygmunt Gzyra, który został powołany również na funkcję Przewodniczącego Zebrania.

Zgodnie z obowiązkami najwyższej władzy Stowarzyszenia, jaką jest Walne Zebranie Członków, dyskutowano nad sprawozdaniami: finansowym i z działalności merytorycznej za rok ubiegły. Bez żadnych wątpliwości, po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok sprawozdawczy. Podjęto także decyzje odnośnie budżetu Stowarzyszenia na rok 2020 w oparciu o plany i potrzeby związane z obszarami aktywności Izby.

Bardzo ważnym punktem było określenie planu pracy Stowarzyszenia na rok bieżący, który po dyskusji zawiera następujące obszary:

 1. Działania zmierzające do pozycjonowanie sektora biopaliw jako istotnego elementu realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE i Polski, w tym aktywne uczestnictwo w pracach ukierunkowanych na implementację do krajowego porządku prawnego przepisów Dyrektywy RED2, ale również literalnego włączenia produkcji biopaliw do krajowej oferty do nowej strategii UE „Europejskiego Zielonego Ładu”;
 2. Działania ukierunkowane na maksymalizację wykorzystania w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego biopaliw z surowców rolnych w kontekście realizacji przez Polskę celów na 2020 rok wynikających z dyrektyw RED i FQD oraz postanowień dyrektywy RED2 w zakresie ustalania limitu dla biopaliw konwencjonalnych w perspektywie do 2030 roku m.in. poprzez: potencjalne zaangażowanie rynku B100, działania ukierunkowane na wdrożenie standardu E10 w benzynach silnikowych, przy ednoczesnym utrzymaniu (w całym okresie przejściowym na lata 2020-2022, jak  później) korzystnych dla krajowych wytwórców biokomponentów rozwiązań prawnych towarzyszącym praktycznej realizacji NCW w Polsce;
 3. Udrożnienie możliwości wykorzystania biometanu do celów transportowych i innych poprzez bezpośrednie zaangażowanie w prace właściwych organów administracji publicznej w zakresie rozwiązań prawnych zmierzających m.in. do ułatwienia uzyskania pozwoleń na przyłączenie biometanowni do OSD oraz ustanowienia odpowiedniego, trwałego systemu wsparcia produkcji biometanu. Działanie to, któremu towarzyszyć ma w założeniu szeroko pojęta promocja wykorzystania biometanu oraz branżowe inicjatywy informacyjne, realizowane będzie w szczególności poprzez zaangażowanie w działalność Koalicji Na Rzecz Biometanu;
 4. Działania zmierzające najpierw do uruchomienia, a następnie praktycznego wykorzystania w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszania oraz priorytetów merytorycznych wynikających z niniejszego Planu Działania, możliwości realizacji inicjatyw projektowych skoncentrowanych dotyczących produkcji i wykorzystania biopaliw współfinansowanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, jak również Funduszu Promocji Roślin Oleistych;
 5. Aktywne rzecznictwo interesów branży biopaliw jako istotnego elementu stabilizacji sytuacji w rolnictwie krajowym na forum środowiska rolniczego oraz administracji rolniczej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) w tym poprzez dalszy udział przedstawicieli Stowarzyszenia w działalności Porozumienia Rolniczego;
 6. Działania promujące krajową produkcję biopaliw, w tym w szczególności organizacja dorocznej konferencji branżowej, zacieśnianie dialogu z administracją publiczną poprzez spotkania tematyczne, seminaria robocze i szkolenia branżowe z udziałem jej przedstawicieli;
 7. Monitoring sytuacji i potencjalne interwencje w obszarze kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonowania w Polsce mechanizmu podwójnego naliczania biokomponentów wytwarzanych z surowców wymienionych w Załączniku 1 do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
 8. Działania ukierunkowane na formalne zatwierdzenie przez Komisję Europejską analizy zrealizowanej przez Instytut Nafty i Gazu na zlecenie Krajowej Izby Biopaliw pt. Weryfikacja średnich wartości emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla poszczególnych upraw surowców rolnych przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów na obszarach NUTS” ;
 9. Budowanie pozytywnego wizerunku biopaliw, w tym w szczególności: działalność informacyjno-promocyjna na forum mediów oraz organów władz państwowych i administracji publicznej, organizacja IX edycji ogólnopolskiej konferencji branżowej KIB, aktywny udział w imprezach branżowych krajowych i zagranicznych dotyczących rolnictwa, energii odnawialnej i paliw transportowych;
 10. Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy z krajowymi organizacjami branżowymi reprezentującymi łańcuch wytwórczy biokomponentów i biopaliw ciekłych w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych;
 11. Kontynuacja współpracy zagranicznej: World Bioenergy Association, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Etanolu ePURE, European Biodiesel Board, organizacje reprezentujące sektor biopaliw z państw Grupy Wyszehradzkiej i innych krajów Unii Europejskiej.
 12. Działania związane z minimalizowaniem zagrożeń związanych z COVID-19.

W związku z rezygnacją Izabeli Samson-Bręk z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, dokonano uzupełnienia tego organu o Michała Borychowskiego.

Wzmocniono także skład Zarządu Stowarzyszenia, do którego dołączył Bartosz Walkowiak reprezentujący Spółkę BGW.

Ostatnim punktem programu Walnego Zebrania Członków była dyskusja merytoryczna z udziałem Tomasza Pańczyszyna, Naczelnika Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii Ministerstwa Klimatu. Gość odniósł się do kwestii akceptacji przez KE wartości emisji upraw na cele biopaliwowe, przedstawił także przyjęte ostatecznie podejście i etap legislacyjny w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie współuwodornienia. Wobec niepewności branży odnośnie walorów funkcjonowania w ramach systemu infrastruktury krytycznej, zaproponował spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w celu omówienia praktycznych aspektów tego systemu. Naczelnik Pańczyszyn wyjaśnił status przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a także odniósł się do zagadnienia praktycznego uruchomienia pomocy publicznej dla sektora biometanu.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

 • info(at)kib.pl
 • tel. +48 22 628 38 05, fax +48 22 628 38 02
 • ul. Wspólna 56
  00-684 Warszawa

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl