Ogólna informacja o rynku biopaliw w UE i Polsce

Europejska polityka transportowa zawarta w „Białej Księdze” przewiduje, że do roku 2010 emisja dwutlenku węgla z transportu wzrośnie do około 1,113 mld ton. Na szczęśnie współczesny świat zdaje sobie sprawę, że stoi przed jednym z najpoważniejszych zagrożeń egzystencjalnych wywołanych emisją tych zanieczyszczeń. Dowodem na to są ustalenia dokonane w 1997 roku na Międzynarodowej Konferencji w Kioto, na której uzgodniono redukcję emisji gazów cieplarnianych w latach 2008 – 2012 średnio o 5,2% w stosunku do poziomu 1990 roku. Również z tych powodów Unia Europejska w Dyrektywie 2003/30/WE zaleca promowanie wykorzystania biopaliw stosowanych w transporcie w każdym z Państw Członkowskich. Promocja ta ma pomóc krajom członkowskim w wywiązaniu się z zobowiązań wprowadzania do obrotu biopaliw, które wynoszą 2% w stosunku do paliw umieszczonych na rynkach narodowych do końca 2005 r. oraz 5,75% do końca 2010 r. Ponadto państwa członkowskie zobowiązane zostały do monitorowania efektu użycia biopaliw i składania na ten temat przed 1 lipca każdego roku Raportu do Komisji Europejskiej.

W 2020 r. aż 20% zużywanego w Europie paliwa będzie musiało pochodzić z tzw. odnawialnych źródeł energii. Stwarza to ogromne możliwości zbytu oleju napędowego produkowanego z oleju rzepakowego. W Polsce na chwilę obecną, działa tylko jedna wytwórnia estru metylowego z oleju rzepakowego w Rafinerii Trzebinia. W przygotowaniu jest kolejnych 11 projektów inwestycyjnych, których możliwości produkcyjne w 2007 roku wynosić będą ok. 200 tys. ton estrów.

Uchwalona w 2003 roku Ustawa o biopaliwach jest elementem rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji nie spożywczej. W warunkach Polski działania te pozwolą na znaczące pobudzenie koniunktury w rolnictwie, a tym samym przeciwdziałanie negatywnym skutkom szerzącego się bezrobocia wśród ludności wiejskiej, obniżania poziomu życia na wsi i postępującego ubożenia wsi polskiej Według ekspertów Krajowej Izby Biopaliw na pierwszym etapie wdrażania ustawy zakładane jest osiągnięcie 5 % udziału biodiesla w ogólnym obrocie paliwami płynnymi. To założenie określa wielkość produkcji surowców rolniczych z przeznaczeniem na biopaliwo, a wydajność z ha określa niezbędny areał upraw.


Zużycie paliw ropopochodnych w 2006 r.
Rodzaj paliwa Gęstość Zużycie 5% zapotrzebowania
na paliwo
kg/litr tys. m3 tys. ton tys. m3 tys. ton
Benzyna 0,762 6 808 5 187,70 340,40 259,38
Olej
napędowy
0,835 7 140 5 961,90 357,00 298,10
Olej
opałowy
0,840 4 968 4 173,12 248,40 208,66
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here