Łańcuch wytwórczy biodiesla podkreśla wartość biopaliw

biodieselW świetle podsumowywanych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych dotyczących polityki względem zrównoważonej bioenergii po roku 2020, łańcuch wytwórczy biodiesla podkreśla rolę, jaką biodiesel odegrał i cały czas odgrywa w polityce energetyczno-klimatycznej Unii. W istocie użycie w transporcie energii ze źródeł odnawialnych pozwoliło zredukować emisję CO2 o 35 mln ton w 2013 roku, z czego większość dzięki zużyciu biodiesla.

Ustalone przez UE kryteria wymagają, by biopaliwa zredukowały emisję CO2 o przynajmniej 35% w stosunku do paliw kopalnych, a od 2018 roku – o przynajmniej 50%. To powoduje, że dzisiaj europejskie biopaliwa są najbardziej zrównoważonymi biopaliwami na świecie.

Wypowiadając się w imieniu łańcucha wytwórczego biodiesla, Rafaello Garofalo, Sekretarz Generalny Europejskiej Rady Biodiesla (EBB) zaznaczył: "Przeciwko biodieslowi rozpętano polowanie na czarownice, które jest niczym nieuzasadnione. Nasz przemysł i nasze produkty naprawdę przyczyniają się do dekarbonizacji i apelujemy do Komisji o przydzielenie zrównoważonemu biodieslowi należnej roli w miksie paliw przewidzianym na okres po 2020 r.”

Co więcej, w świetle ostatniego ożywienia debaty na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów, łańcuch wytwórczy biodiesla podkreśla, że Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza (California Air Resources Board – CARB; ta sama agencja, która była zaangażowana w ujawnienie ostatniego skandalu związanego z firmą Volkswagen), ustaliła wartość emisji dla biodiesla z rzepaku na poziomie 14,5 g CO2eq/MJ. CARB podkreśliła, że biodiesel jest najbardziej zrównoważonym płynnym biopaliwem, redukując emisje średnio o 50 do 81% w porównaniu do paliw kopalnych. Dla kontrastu, nowe opracowanie GLOBIOM, zlecone przez Komisję Europejską, określa wartość emisji dla wszystkich surowców na poziomie trzy- do pięciokrotnie wyższym. I, podczas gdy CARB stosuje przejrzysty model i podlegające publicznej debacie procesy szacowań, raportowi Komisji brak transparentności i jakiejkolwiek formy weryfikacji. Tak znaczące różnice w wynikach tych dwóch opracowań powinny prowadzić do niezwykłej ostrożności przy ocenie wpływu związanego z pośrednią zmianą użytkowania gruntów w ramach kreślenia polityki Unii wobec energii odnawialnej na okres po 2020 r.

Co więcej, większość opracowań wskazuje na fakt, że wpływ pośredniej zmiany użytkowania gruntów ma swój początek w kiepskich systemach ochrony środowiska krajów trzecich, a nie z europejskiej produkcji i agrotechniki. Łańcuch wytwórczy biodiesla tym samym podkreśla, że deforestracja i brak zarządzania to problemy globalne, ponadbranżowe, sięgające daleko ponad kwestie biopaliw i jako takie powinny być traktowane przez UE i jej partnerów. Dodatkowo, jak pokazują dane statystyczne z Unii, areał upraw w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszył się, a nie powiększył, zatem biodiesel produkowany z surowców z terenu Wspólnoty, powinien być wyłączony z kwestii dodatkowych emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów.

Należy także przywołać fakt, ze poza znaczną redukcją emisji gazów cieplarnianych, biodiesel wpływa korzystanie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i przyczynia się do istnienia ponad 200 000 miejsc pracy na terenach wiejskich. UE importuje każdego roku 30 mln ton diesla (15% rocznej konsumpcji): jako, że 60% biodiesla wytwarzane jest z surowców europejskich, branża ta zapewnia bezpieczeństwo energetyczne redukując import paliw kopalnych.

Na zakończenie, biodiesel wytworzony z olejów roślinnych, skutkuje produkcją znaczących ilości komponentów paszowych, zmniejszając unijną zależność w zakresie pasz wysokobiałkowych i stabilizując przychody europejskich rolników.

W świetle powyższego, łańcuch wytwórczy biodiesla wzywa Komisję do wyważonego opiniowania biopaliw i przyznania im roli w przewidzianej na okres po 2020 roku strategii ku dekarbonizacji. zrównoważona, długoterminowa dekarbonizacja transportu jest możliwa jedynie przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym biodiesla.

Źródło: European Biodiesel Board

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here